Klikni na link v nasledujúcom odkaze:

PRV 2014-2020.pdf

Poľnohospodárske družstvo Bošáca realizovalo projekt v rámci:   

Fond EPFRV

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Opatrenie:     4.4.1

Kód projektu: 041TN060024

Názov Projektu: Investície do poľnohospodárskeho podniku - Poľnohospodárske družstvo Bošáca

Dátum začatia realizácie: 02.08.2016

Ukončenie realizácie:       08.11.2018