- Farnosť rímsko - katolíckej cirkvi Bošáca - sponzorský príspevok na vybavenie kuchyne, renováciu priestorov fary a poskytnutie sponzorského príspevku na detský tábor "NOVÁ ZEM" vo Vršatci

 - Cirkevný zbor ECAV Zemianske Podhradie - sponzorský príspevok na výmenu okien a dverí na kostole

 - Obec Zemianske Podhradie - finančný príspevok na výstavbu "HASIČSKÉHO DOMU"

 - ZŠ a MŠ L.V.Riznera - sponzorský príspevok na vydanie časopisu "LIPKA" a kúpu "MRAZIARENSKEHO BOXU" do jedálne