Chov hovädzieho dobytka je orientovaný na kombinovanú produkciu mäsa a mlieka.

Súčasný stav (rok 2019) počet hovädzieho dobytka je:

  • celkový počet kusov HD je 956
  • celkový počet dojníc je 320
  • celkový počet kráv bez trhovej produkcie mlieka je 0


Farma sa s uvedenými počtami HD v chove hovädzieho dobytka zaraďuje medzi stredne veľké farmy. Rast farmy a rozširovanie chovu je obmedzovaný infraštruktúrnym vybavením a možnosťami samofinancovania ďalších investícií.

View the embedded image gallery online at:
https://www.pdbosaca.sk/chov-hovadzieho-dobytka#sigProIdebd24db5b1


Kvalitu mäsa jatočného HD hodnotí klasifikátor v mieste porážky – na bitúnku, dodržiavajúc pritom platné normy pre túto oblasť. Plemenný materiál je hodnotený plemenárskou službou na základe katalógov plemenných zvierat podľa pôvodu, plemennej hodnoty, telesného rámca a úžitkovosti. Kontrolu úžitkovosti u nás i našich dodávateľov pre šľachtiteľský a rozmnožovací chov vykonáva štátny plemenársky ústav Bratislava, ktorý zabezpečuje napríklad zistenie údajov o základnom stáde kráv, zistenie a vyhodnotenie potomstva býkov, zistenie a vyhodnotenie reprodukčných vlastností býkov a kráv, vyhodnotenie skúšok vlastnej produkcie mlieka a mäsa, vyhodnotenie skúšok výkrmovosti, jatočnej hodnoty potomstva a vedenie centrálnej evidencie, pričom dodržuje STN pre kontrolu úžitkovosti a dedičnosti úžitkových vlastností HD a oviec.