Klikni na link v nasledujúcom odkaze:
PRV 2014-2020.pdf      PRV 2014-2020.pdf

Poľnohospodárske družstvo Bošáca realizuje projekt v rámci: Fond EPFRV
Program: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Opatrenie: 16.4.1.2A
Kód projektu: 164TN110003
Názov Projektu: Partnerstvo - Mlyn Trenčan spol. s.r.o., EK-FARM s.r.o., Poľnohospodárske družstvo Bošáca, GAZDOVSTVO s.r.o.

Dátum začatia realizácie: 25.4.2018