II. svetová vojna, nepriaznivá zima v roku 1946/47 a veľké sucho počas celého roku 1947 malo veľmi nepriaznivý vplyv na poľnohospodársku výrobu. Obec Bošáca má v tomto období 1200 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 884 ha ornej pôdy. Pôda sa obrába na malých hospodárstvach zaostalým spôsobom.

Po oslobodení vláda dáva roľníkom možnosti lepšieho obrábania pôdy a to používaním poľnohospodárskych strojov. Aj v Bošáci sa zakladá „Strojové družstvo“, ktorého cieľom mala byť možnosť používania strojov aj malým a stredným roľníkom. Členmi však boli len zámožnejší roľníci, ktorí mali peniaze na zakúpenie potrebných strojov a na postavenie budov pre tieto stroje. Strojové družstvo vlastnilo 3 kolové traktory, pluhy, brány a iné stroje. Presná evidencia nebola vedená. Predsedom „ Strojového družstva“ bol Pavol Adámať, ktorý vykonával súčasne aj funkciu účtovníka.

View the embedded image gallery online at:
http://www.pdbosaca.sk/o-druzstve/historia#sigProId5fa592868e

Strojové družstvo nesplnilo svoje poslanie, k malým a stredným roľníkom táto dobre mienená pomoc nedošla. Družstvo využili vo svoj prospech dedinský boháči.

V roku 1949 vzniká I. typ JRD, kde sa začínajú združovať aj malí roľníci. Štát poskytuje výhody družstvu pri nákupe umelých hnojív, osív, sadív a strojov. Každý člen tohto družstva hospodári samostatne a sám disponuje so svojím majetkom i so svojimi výrobkami. Spoločne sa nakupuje, spoločne sa využívajú výhody a podpory štátu, ale hodnoty vytvorené roľníkmi zostávajú u každého doma.

Predsedom I. typu JRD bol Pavol Krivý – Zápotocký. Účtovnú a administratívnu agendu vedie Ján Kozáček, bývalý rímsko-katolícky organista a učiteľ NŠ v Bošáci.
V roku 1950 dochádza v obci k založenie II. Typu JRD, ktorého členmi sú takmer všetci roľníci v obci. Tento typ JRD mal byť zameraný na spoločné rozhodovanie, spoločné obrábanie a obsievanie. Úrodu si každý roľník berie zo svojich pozemkov sám a ľubovoľne s ňou disponuje. Tento druhý typ JRD mal byť prípravou pre založenie III.typu JRD. Avšak, keď sa mali rozorať medze a hospodáriť na scelených pozemkoch, vzhľadom na veľmi pevné putá roľníkov k pôde, väčšina nemala pre to pochopenie. Len niektorí pochopili význam a prednosti družstevnej veľkovýroby.

Predsedom družstva je Brdo Pavol.

V roku 1953 dochádza v Bošáci k založeniu III. typu JRD. Zakladateľom a aj predsedom tohto typu JRD bol Pavol Brdo. Účtovníkom sa stal Skovajsa Jozef, prednosta Poštového úradu v Bošáci. Do III. typu JRD prešla len hŕstka roľníkov a tí, ktorí si boli nútený hľadať prácu ako poľnohospodársky sezónni robotníci v cudzine. Hospodária na rozdrobenej pôde, bez správneho organizačného usmernenia, bez skúseností a odborných znalostí, čo sa odzrkadľuje na výsledkoch hospodárenia. Členovia nezachovávajú vzorové stanovy JRD a to ani pri odovzdávaní inventáru ani pri prideľovaní záhumeniek.
Nadmerné záhumienky spôsobujú, že členovia JRD sa viac venujú svojim záhumienkam ako spoločnej práci na spoločných poliach. Mnohí členovia si samostatne mlátia svoje obilie doma. Spoločná žatva a spoločná mlatba je len vedľajšou prácou členov JRD. Za takéhoto stavu sa družstvo zmieta v nedostatkoch a finančných problémoch. Tiež evidencia družstevnej pôdy nie je v poriadku, čo využívajú vo svoj prospech rôzni špekulanti.
V roku 1954 bol za predsedu zvolený Martin Juráček, ktorý túto funkciu zastával až do septembra 1955 a účtovníctvo prevzala Pavlina Salajová z Novej Bošáce.
Funkciu predsedu ďalej vykonávali: Dzurák Štefan, Stacho Jozef a Kozáček Štefan. Družstvo sa zadlžuje a nie je schopné po vyúčtovaní vyplácať doplatky.

V roku 1956 dochádza k zmene vedenia družstva. Predsedom družstva sa stáva Pavol Kochan
podpredseda – Dzurák Štefan
účtovníkom - Michal Kozic.
pokladník – Kubínová Emília ( Unčíková )
Členovia správy – Katrinec Rudolf, Juráček Ján, Fleischerová Mária, Kozáček Štefa, Hulínková Mária

Družstvo by malo hospodáriť na 280 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 132 ha ornej pôdy. Na túto výmeru sú predpísané aj dodávky. Zistilo sa, že v skutočnosti JRD túto pôdu nemá. Tento stav vznikol nezodpovednou prácou technikov a MNV pri vykonávaní technickej úpravy v roku 1956. Pri tejto technickej úprave neplodná pôda ako aj súkromníkmi zatajená pôda bola pripísaná JRD, aby celková výmera v obci súhlasila. Po prevedenej úprave sa zistilo, že družstvo obhospodaruje 207 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 108 ha ornej pôdy, okrem záhumeniek užívaných členmi družstva.

Stavy hospodárskych zvierat boli nízke.

  • kravy – 24 ks (iba 2 dávali nad 10 l mlieka denne, ostatné 3 – 4 litre)
  • mladý dobytok – 28 ks
  • ošípané – prasnice 18 ks
  • výkrmové ošípaní – 113 ks (neskoršie zvýšený na 217 kusov)

Rok 1956 znamená zlepšenie hospodárenia v JRD aj napriek tomu, že pracovná morálka v JRD je na nízkom stupni. Zlá dochádzka do práce, rozkrádanie družstevného majetku, nesprávny postoj členov k spoločnej veľkovýrobe zmenšujú hospodársku a finančnú prosperitu JRD. Predsa však už z radov družstevníkov vyrastajú ľudia, ktorí majú správny postoj k poľnohospodárskej veľkovýrobe a to sa samozrejme odráža aj na výsledkoch družstva.
Družstvo vypláca svojim členom odmeny – 10 Kčs za pracovnú jednotku, doplatky – 5 Kčs za pracovnú jednotku a naturálie – 3 kg obilia za pracovnú jednotku.

V roku 1957 dochádza k zmene vedenia družstva. Predseda Pavol Kochan odchádza na funkciu predsedu MNV a družstvo si volí nové vedenie.
Predsedom sa stáva od mája 1957 Kozáček Štefan.
Členovia správy – Dzurák Štefan, Brdo Ján, Katrinec Rudolf, Helíková Anna, Nešťáková Mária .
V auguste a začiatkom septembra 1957 prebieha akcia presvedčovania o vstupe do JRD. Na tento účel boli zriadené presvedčovacie komisie, ktoré navštevujú roľníkov a robia pohovory. Mnohí roľníci sa odmietavo stavajú k tomuto presviedčaniu, ale členovia komisií sú trpezliví a neodbytní. Často krát aj násilnou formou presviedčajú roľníkov na vstup do JRD.
V obci sa o inom nehovorí, len o zakladaní celo - obecného JRD. Aj keď v prvé dni presvedčovacej akcie nemali roľníci pochopenie pre založenie JRD, nakoniec sa podarilo presvedčiť väčšinu roľníkov, ktorí boli odhodlaní podpísať prihlášku do JRD. Nastáva však nový problém. Nik nechce byť prvý. Koncom augusta sa ľady pohli. Za niekoľko dní podpísali prihlášky do JRD takmer všetci roľníci v Bošáci.
5. septembra 1957 sa mení JRD v Bošáci na celoobecné.
Rozvírená nálada sa v obci ukludňuje.

Po vytvorení celoobecného JRD v Bošáci doplňuje sa správa družstva o týchto nových členov: Kaššovic Štefan, Krivý Ján, Kollár Ľudovít, Kadlec Pavol. Adámať Ján a Janega Pavol. V tomto doplnenom zložení začína správa družstva riadiť jesenné práce celoobecného JRD v Bošáci.

V roku 1958 dochádza k zmene vedenia družstva.
Predseda – Ján Adámať
Podpredseda – Dzurák Štefan
Účtovníci – Čámer Anton z Nového Mesta n/V, Kozáček Štefan, Figurová Mária
Agronóm – Figura Pavol
Zootechnik – Mičkovic Adam
Skupinári – Kaššovic Štefan, Kollár Ľudovít, Janega Pavol, Adamovic Pavol
Členovia správy – Mičkovic ján, Kadlec Pavol, Adamovicová Matilda,
Krugová Mária, Tinka Ján, Kusenda Ján, Katrinec Rudolf.

Družstvo má roku 1958 206 členov a hospodári na 859 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 368 ha ornej pôdy.

V prvom roku hospodárenia celo obecného JRD namlátili 2 056 q pšenice, 2 355 q jačmeňa, 825 q raži, ovsa 283 q, kukurice 576 q, vyorali 27 952 q cukrovej repy.
Družstvo dosiahlo takéto hektárové výnosy.
pšenica – 17,20 q
jačmeň – 22,30 q
raž – 21,60 q
ovos – 11,30 q
kukurica 32,00 q
cukrová repa – 405,00 q

Družstvo chovalo 390 kusov hovädzieho dobytka, z toho 123 kráv, 525 ks ošípaných a 39 párov koní.
V roku 1958 sa celkom nadojilo 184 286 litrov mlieka. Priemerná dojivosť od jednej dojnice bola 4,7 litra mlieka.

Veľa práce bolo urobené v oblasti výstavby hospodárskych budov. Svojpomocne bola dokončená stavba kravína, postavená bola ošipáreň – matečník pre 40 prasníc, na 80 % bol postavený kravín pre 100 kusov hovädzieho dobytka, postavená bola ošipáreň pre 120 kusov ošípaných a dva kuríny pre 500 kusov hydiny.
Družstvo nepatrí medzi najlepšie ale ani medzi najhoršie družstvá.
Prosperitu družstva najviac brzdí myslenie družstevníkov a ich vzťah k spoločnému vlastníctvu a kolektívnej práci. Slovo „ moje „ má stále ešte väčšiu váhu ako slovo „ naše „. Mnohí družstevníci dávajú prednosť práci na svojej zahumienke pred prácou na spoločných poliach. Nemožno však povedať, že by v zmýšľaní družstevníkov nebol zaznamenaný pokrok. Behom roka sa presvedčili, že ich príjmy nie sú menšie a že sa toľko nenarobia ako za čias súkromného hospodárenia.

Na začiatku roku 1958 bolo v obci sedem súkromne hospodáriacich roľníkov. Behom roka piati podpísali prihlášky do JRD. Koncom roku 1958 ostávajú v Bošáci len dvaja súkromne hospodáriaci roľníci. V osade Zabudišová JRD ešte nie je.

V jeseni v roku 1959 po dlhej a ťažkej presvedčovacej kampani na osadách Zabudišová, Jazerá a Rolincová, rozhodlo sa vstúpiť do JRD Bošáca 53 malých a stredných roľníkov. Týmto sa rozšírila členská základňa na 248 členov a výmera poľnohospodárskej pôdy na 1 183 ha, z toho 743,20 ha ornej pôdy. Mimo JRD zostáva 8 súkromne hospodáriacich roľníkov. Jeden roľník v obci Bošáca, 2 roľníci na Rolincovej a 5 roľníkov na Zabudišovej.

Zaujímavým a dobrým javom je na osade Zabudišová veľmi dobrá pracovná morálka pod vedením funkcionára - 32 ročného Štefana Kubu.

Január roku 1961 bol veľmi rušný. Diskutovalo sa o tom, či je možné a ako zlúčiť JRD Bošáca a JRD Haluzice do jedného poľnohospodárskeho celku. Túto vec prejednávali výbory DO KSS, rady MNV a správy družstiev. Tieto orgány nakoniec rozhodli, že je potrebné zlúčiť JRD v jeden hospodársky celok, na ktorom bude možné plne využívať mechanizáciu, dvojsmennosť v živočíšnej výrobe, zaviesť špecializáciu vzhľadom na skutočné možnosti výroby a investičnú výstavbu.

Dňa 30. januára 1961 bola zvolaná spoločná schôdza členov JRD Bošáca a Haluzice, kde za účasti 193 členov bolo zlúčenie schválené.

Počet členov sa zvýšil z 248 na 294 a pôdny fond sa zvýšil o 220 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho 155 ha bolo ornej pôdy.
Družstvo bude obhospodarovať 1 403 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 898,20 ha ornej pôdy.

Na výročnej schôdzi dňa 16.2.1961 ( z 294 členov bolo prítomných 273 ) bolo zvolené nové vedenie družstva takto.
predseda – Figura Pavol
podpredseda – Stacho Jozef
členovia predstavenstva – Unčík Ján, Kozic Pavol, Slimáková Anna,
Dzuráková Pavla, Krivý Ján, Kadlec Pavol,
Jurovic Štefan, Juriš Štefan a Šamák Ján.

V roku 1961 sa prvý raz používa na zber obilia kombajn.
Na JRD pracujú tri kombajny, z toho jeden vlastný.
Prvý kombajnista bol Brdo Ján a pomocník Mičkovic Štefan.

V roku 1961 dosahuje JRD veľmi dobré hospodárske výsledky.
Po prvý raz v dejinách spoločného hospodárenia bola dosiahnutá a vyplatená plná hodnota pracovnej jednotky – 18 Kčs ( záloha činila 10 Kčs a doplatky 8 Kčs).Okrem toho boli družstevníkom vydané naturálie – 3 kg obilia na
1 pracovnú jednotku. Družstvo vypláca na mzdách za rok 1961 1 240 000 Kčs a na doplatkoch 992 000 Kčs. Týmto nastáva obrat v myslení a postoji členov k spoločnému majetku. Definitívne sú porazené hlasy, že v JRD sa neoplatí robiť.

Dňa 1.11.1962 bol dokončený kravín na Zabudišovej, kde bol nasťahovaný mladý dobytok a kone.
Výstavbu kravína sprevádzali ťažkosti, ktoré spôsobovalo zásobovanie vodou.
Napriek tomu, že nadriadené orgány, hlavne „ Vodohospodárska správa „ zamietli túto stavbu, výstavba sa uskutočnila. Vybudovaný bol rezervár vody, ktorého kapacita sa osvedčila i v období najväčšieho sucha.

V roku 1963 dochádza k zmene predsedu družstva. Predsedom sa stáva Štefan Kubo.

V dňoch 20.a 27. októbra 1963 bola zorganizovaná brigáda na pomoc JRD pri zbere a zvoze cukrovej repy a repného listu. Zmieňujeme sa o tom preto, že dejiny obce nepamätajú takú pomoc a ochotu občanov. Každý deň sa zúčastnilo brigády vyše 100 občanov.

27.11.1963 bolo ukončená hlboká orba na 100 %. Po prvý krát v histórii družstva sa podarilo zorať všetko na zimu.

Na výročnej schôdzi 11.2.1964 bol znova zvolený za predsedu Štefan Kubo, (túto funkciu zastáva až do roku 1975).

Podpredsedom sa stáva Pavol Kadlec.

Na hospodárenie družstva majú veľký vplyv aj rozmary počasia. Napríklad v roku 1965 v dôsledku veľmi daždivého počasia sa žatva pretiahla až do 20. septembra a v roku 1967 zasa vzhľadom na veľké sucho muselo družstvo zaorať 40 ha cukrovej repy a na tejto ploche zasiať kukuricu. Družstvo v tomto roku pestovalo cukrovú repu miesto 60 ha na 20 ha.


Na JRD sa okrem hovädzieho dobytka, ošípaných, koní a oviec chovali aj sliepky od roku 1958 do roku 1968. JRD Bzince pod Javorinou dodalo v roku 1958 montované kuríny, ktoré boli postavené za ihriskom. Sliepky sa tiež prevážali pásť do Chúmov. O celý chov sliepok sa starala pani Emília Kadlecová spolu s ďalšími pracovníkmi – Ondrášková Emília, Kozičová Anna, Adamovicová Mária, Juráčková Mária. Kozáček Ján a Kozáčková Alžbeta kŕmili kurence. Družstvo neskôr chová aj brojlerové kurčatá. Napr. v roku 1992 v piatich turnusoch dochovali 70 000 ks brojlerov o piemernej váhe 1,80 kg. V roku 1968 je chov hydiny zrušený.

Rok 1969 je charakteristický tým, že družstvo dosiahlo najvyššie hektárové výnosy od roku 1957. Je to v dôsledku zlepšenej organizácie práce, využívaní techniky, chémie a samozrejme práce družstevníkov.
Radosť z dosiahnutých výsledkov im však skazil 10. októbra požiar 4 stohov slamy. Zhorelo 9 vagónov slamy v hodnote cca 40 000 Kčs. Je to veľká škoda pre JRD.

Družstvo napreduje aj v oblasti stavebnej výroby. V roku 1970 dokončilo a dalo do užívania svojim členom druhú štvorbytovku.

Aj keď prevažná väčšina roľníkov je už dávno v JRD sú ešte jednotlivci, ktorí tak neurobili. Títo sa 2. októbra 1972 rozhodli dobrovoľne vstúpiť do JRD. Jedná sa o roľníkov z Haluzických kopaníc, Zabudišovej a Rolincovej.
Tým bola ukončená kolektivizácia v našej obci a pôdny fond družstva sa zväčšil cca o 60 ha.

Po prvý krát v dejinách našej obce sa začína pestovať chmeľ. JRD dokončilo v roku 1975 výstavbu prvých 10 ha chmeľnice a pripravilo výstavbu ďalších 10 ha. Pestovanie chmeľu, ktorý je potrebnou surovinou pri výrobe piva sa začína na pôde honu Dolné Španie.

Rok 1975 je dôležitým medzníkom vo vývoji družstva. 21. novembra 1975 došlo k zlúčeniu JRD Bošáca a JRD Zemianske Podhradie do jedného hospodárskeho celku s platnosťou od 1.1.1976 a so sídlom v Bošáci.
Zvolené je aj nové predstavenstvo družstva.
Predsedom sa stáva – Ján Adámať
Podpredseda - Ľudovít Peráček
Hlavný inžinier - Ing. Slavomír Adámať
Členovia predstavenstva – Václavová Mária, Kusenda Ján Ležák Rudolf,
Kubo Štefan, Benko Vladimír, Adamovicová Pavlina,
Kadlec Pavol a Kucharovic Pavol
Družstvo začína hospodáriť na výmere 1935 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 954 ha ornej pôdy. Počet členov stúpol z 370 na 504.

4. marca 1977 dochádza k ďalšiemu zlučovaniu. V uvedený deň zasadajú predstavenstvá JRD Bošáca a JRD Dolné Srnie, aby prerokovali návrh na zlúčenie do jedného poľnohospodárskeho celku. Návrh predstavenstvá družstiev prijali a tak 8. marca 1977 bol návrh predložený na schválenie členským schôdzam. Po ich odsúhlasení dochádza 24. marca 1977 k zlučovacej schôdzi v Bošáci, kde členovia družstva jednohlasne zlúčenie schválili.

JRD sa premenováva na JRD – SNP so sídlom v Bošáci.
Schválené je nové vedenie družstva.

Družstvo hospodári na výmere.... ha poľnohospodárskej pôdy, z toho ... ha ornej pôdy. Počet členov sa zvýšil na .....
Bošáca je známa výrobou „ Bošáckej slivovice „. Aj JRD sa rozhodlo investovať do tejto oblasti a 25.12.1978 sa občania Bošáce mohli zúčastniť kolaudácie pálenice, ktorú stavalo JRD za spoluinvestorstva MNV a pomoce členov miestnej organizácie ovocinárstva.

V dôsledku neplnenia výrobných úloh a iných nezhôd jak na JRD tak i v obci došlo v roku 1980 znova k zmene predsedu družstva. Doterajší predseda Ján Adámat bol z funkcie odvolaný a na jeho miesto bol menovaný
Ing. Eduard Kontra. Túto funkciu zastáva až do roku 1985 kedy je menovaný do funkcie riaditeľa Agrostavu Trenčín a na schôdzi JRD 23.4.1985 je zvolený za predsedu družstva Ing. Slavomír Adámať a podpredsedom sa stáva Ing. Svatopluk Beneš.

Na JRD sa venovali aj zlepšovateľskej činnosti. Pracovníci - Socha Jozef, Benko Ján, Katrinec Stanislav, Ing. Adámať Ivan, Bušo Jozef a Struhár Ján zo súčiastok vyradených traktorov zostavili stroj na rezanie kríkového porastu do hrúbky 4 cm. Stroj pod názvom ROTEZ 22 bol v roku 1988 vystavený na celoštátnej poľnohospodárskej výstave Agrokomplex Nitra a vzbudil veľký záujem poľnohospodárov.

V roku 1990 nastupuje proces transformácie celého národného hospodárstva na trhovú sociálne a ekologicky orientovanú ekonomiku, čo sa výrazne dotklo aj oblasti poľnohospodárstva a podnikania v tomto odvetví. Východiskom pre uskutočňovanie štrukturálnych zmien v poľnohospodárstve boli predovšetkým zmeny v legislatíve. Po roku 1990 boli prijaté nové právne predpisy, prostredníctvom ktorých sa realizovali majetkové reštitúcie. Výsledkom transformácie družstva bol schválený transformačný projekt, súčasťou ktorého bolo aj rozhodnutie o ďalšej existencii družstva, ktoré sa mohlo premeniť na obchodnú spoločnosť ( a.s., s.r.o., v.o.s., k.s.) alebo sa prispôsobiť novej právnej úprave družstiev podľa nového Obchodného zákonníka. Nakoľko myslenie ľudí ovplyvnené dlhoročným obdobím centrálneho plánovania hospodárstva nie je možné zmeniť behom jedného dňa aj prevažná časť členov PD - SNP Bošáca sa rozhodli pre pokračovanie družstevnej formy podnikania.

Od 1. júla 1991 družstvo Bošáca začína hospodáriť samostatne. Dochádza k oddeleniu Dolného Srnia a družstvo sa premenováva na PD Bošáca. Predsedom družstva sa stáva Ing. Dušan Holenda. Družstvo sa musí prispôsobiť novým ekonomickým podmienkam. Dochádza k prepúšťaniu pracovníkov, napr. z krajčírskej dielne. Viacerí družstevníci uľahčili Predstavenstvu družstva situáciu tým, že využili možnosť skoršieho odchodu do dôchodku.
V rámci reštitúcií bolo do súkromného vlastníctva odovzdaných 45 ha pôdy vlastníkom z Trenčianskych Bohuslavíc a tento proces pokračuje, ďalší občania žiadajú svoje parcely.
V roku 1991 ešte poskytol štát družstvu dotáciu v sume 10 000 000 Kčs, preto v tomto roku bolo hospodárenie ziskové. Po tomto roku sa však dotácie od štátu zastavujú a družstvo začína zápasiť s ťažkosťami.
PD prikročilo k niektorým činnostiam, aby oživilo svoje hospodárenie.

Zriaďuje ( zatiaľ len provizórny) vlastný bitúnok, kde pracuje 6 pracovníkov. Týždenne tu spracujú cca 30 ošípaných. Mäsom a výrobkami zásobujú 2 vlastné bufety i okolité predajne. Družstvo začína stavať nový bitúnok.
Tiež je zavedený predaj mlieka v sklenených fľašiach. Autom rozvážajú mlieko a občania si ho na 3 miestach ( pred ZŠ, v Zemianskom Podhradí pred kultúrnym domom a na hornom konci ) v určenú hodinu preberú. Mlieko je vopred objednané a stojí 6 Kčs za liter. Okrem toho sa predáva aj v bufetoch. Z dennej produkcie cca 5000 litrov išlo na predaj približne 300 l denne.
Družstvo prerobilo jednu maštaľ na výkrm kurčiat – brojlerov. Predáva ich za 22 – 23 Kčs za kilogram živej váhy.

Družstvo muselo obmedziť niektoré akcie v sociálnej oblasti. Naďalej prispieva 100 Kčs mesačne k dôchodkom, sponzoruje stretnutie pre darcov krvi, hradí letné tábory pre deti, ale znižuje počet tuzemských a zahraničných rekreácií. PD je vlastníkom rekreačnej chaty v Španí pri kyselke, kde chodia rodiny družstevníkov na soboty a nedele.

V máji a novembri 1992 zvolalo družstvo Valné zhromaždenie majiteľov pôdy. Prítomní si zvolili 11-člennú radu, ktorej predsedom sa stal Ing. Pavol Dolník. Vlastníci pôdy prejavili záujem prenajať pôdu poľnohospodárskemu družstvu za peňažnú náhradu podľa zmluvy. Viacerí členovia družstva si rozšírili svoje záhumienky o nejakú parcelu do výšky pol ha. Tí družstevníci, ktorí si zobrali väčšiu výmeru ( boli to ojedinelé prípady ), prestali byť členmi PD.
Družstvo tak začína hospodáriť na 1927 ha poľnohospodárskej pôdy.

Vysoké ceny nafty, osív a hnojív na jednej strane a nízke výkupné ceny mäsa, mlieka a ostatných poľnohospodárskych produktov spôsobuje PD veľké problémy.
Družstvo na jednej strane vybudovalo bitúnok s investíciu 7 000 000 Kčs ( spracúvalo v ňom 200 ks ošípaných a 30 ks hovädzieho dobytka mesačne ) a 3 predajne za 1 500 000 Kčs a zrekonštruovalo výkrmňu býkov pre ošípané. Dobre funguje aj pálenica. Pracuje tu striedavo 5 pracovníkov a za sezónu vypália cca 15 000 l destilátov. Na druhej strane pre nedostatok financií nedokupuje stroje na obrábanie pôdy, pre nezáujem obchodu o vlnu a nerentabilnosť zrušilo chov oviec na hospodárskom dvore Haluzice a pozemok odpredalo súkromnému podnikateľovi, v pridruženej výrobe sa obmedzilo šitie na polovicu.
V rámci transformačného zákona boli majiteľom vrátené stroje, osivá a zvieratá v hodnote 1 500 000 Sk.

Družstvo v snahe získať finančné prostriedky vybavil bitúnok moderným zariadením (bitúnok má hodnotu 10 263 000 Sk) a otvára v Novom Meste nad Váhom druhú predajňu mäsa a mäsových výrobkov, čím narástol počet predajní na 5 s mesačnou tržbou 1 500 000 Sk.

Aj napriek týmto opatreniam finančná situácia nie je dobrá a na konci roka 1993 dochádza prepusteniu 10 pracovníkov z dôvodu zrušenia stavebnej výroby ( z pridruženej výroby ostáva len drevovýroba ) a predaja jazdeckých koní z hospodárskeho dvora Zemianske Podhradie.

Jazdecký klub s názvom Jazdecký klub základnej organizácie zväzu mládeže (JK ZO ZM) pri JRD SNP Bošáca bol zriadený 14.6.1989.
Vedúci chovu koní jazdeckého oddielu bol pán Jaroslav Kosa. Ošetrovatelia a cvičitelia boli – Šuška Marian a Neustupová Eva. JK mal 40 členov, ktorí jazdili na 14 koňoch. Jazdecké družstvo sa zúčastnilo viacerých súťaží na dostihových dráhach v Bratislave, Slušoviciach, vo Veselí nad Moravou ...., kde sa umiestňovali na popredných miestach.
Už viac krát bola spomínaná pridružená výroba a preto by sme chceli vysvetliť jej činnosť.
Stredisko pridruženej výroby bolo vytvorené v roku 1965 a jeho úlohou bolo udržať si pracovníkov a zabezpečiť im prácu cez zimné obdobie.
V rámci pridruženej výroby boli nasledovné činnosti:
Drevovýroba – vyrábali drevené obaly pre podniky – Calex Zlaté Moravce,
Chirana Stará Turá a Piešťany, Duslo a.s. Šaľa. V roku
2000 problémy s odbytom paliet. Drevovýroba sa začína
zameriavať na výrobu búdiek pre chov teliat. Naďalej však
pretrvávajú problémy s odbytom a preto v roku 2004 je
výroba v drevovýrobe ukončená.

Stavebná čata – podieľala sa na výstavbe objektov družstva a vypomáhala  V obci.

Krajčírstvo – šili zástery a zdravotné plášte v kooperácii s Výrobným družstvom Piešťanka, zástery pre Rempo Pardubice. Výroba bola v roku 1994 ukončená z dôvodu nerentabilnosti.
Kovovýroba – výroba vaní pre TOS Trenčín, nitov a šaľovacích dielcov - svoju činnosť ukončila v roku 1989. Pálenica – pálenie liehu z ovocia. V roku 1994 prechádza do rúk súkromného vlastníka.

V roku 1994 hygienická kontrola našla závadu v uzáveroch fliaš a družstvo muselo zastaviť predaj fľaškového mlieka občanom. Hospodáreniu družstva veľmi pomáha spracovanie a predaj mäsa a mäsových výrobkov vo vlastnom bitúnku a vlastných predajniach.

Družstvo napreduje napriek všetkým problémom s ktorými muselo zápasiť. Investičná činnosť v roku 1996 zvýšila majetok družstva, ktoré vynaložilo na investície 12 000 000 korún, z toho na stroje 8 694 000 Sk. Štát prispel 2 160 000 Sk. Zo strojového zariadenia kúpili – traktor, otočný pluh VOGEL, sejačku, postrekovač, obracače sena, dojáreň STRAGKO, chladiaci aparát, ťažké diskové brány, vyškvarovací kotol, dezinfekčný prístroj.
Stavebné investície pohltili 3 350 000 Sk. Vystavili chladiaci box, zmontovali dojáreň, rekonštruovali oplotenie. 1 200 000 Sk investovalo družstvo do meliorácií.
Priemerná cena 1 ha poľnohospodárskej pôdy bola 29 200 Sk. Vlastníkom pôdy platili nájom 1 % z celkovej ceny pôdy.

Nečlenom družstva bolo vydaných 14 052 kusov podielnických listov, ktoré boli zaregistrované na Stredisku cenných papierov. Z pôdy PD bolo do roku 1996 vyňaté súkromným roľníkom 239 ha.
PD pre problémy s odbytom chmeľu likviduje v roku 1997 chmeľnicu.

Aj napriek tomu, že PD okrem vlastných zdrojov, aby využilo bitúnok nakupuje zvieratá aj v Novej Bošáci a Moravskom Lieskovom je nútené pre nerentabilnosť dať bitúnok spoločnosti HOL-BEN (Holíček, Ing.Beneš) do prenájmu za 1 000 000 Sk ročne. Do prenájmu dáva tiež Aviu, ktorá bola používaná na rozvoz mäsa za 120 000 Sk ročne.

Ako už bolo spomínané, práca v PD je závislá na počasí. Napríklad daždivá jeseň v roku 1998 znemožňovala zber cukrovej repy. Družstevníci ju zberali do samých Vianoc. Poslednú odviezli 28. decembra. Do rozbahnenej pôdy nemohli zasiať obilniny, čo nepriaznivo vplývalo na úrodu a financie v budúcom roku.
Naďalej stúpajú ceny PHM a klesajú nákupné ceny poľnohospodárskych produktov.
Aby PD vykrylo finančné ťažkosti, prikročilo k odpredaju sušičky a česačky chmeľu včítane pôdy za 1 800 000 Sk, predajňu mäsa v Novom Meste n/Váhom za 500 000 Sk a dalo do prenájmu čerpaciu stanicu PHM za ročný prenájom 100 000 Sk. PD odpredajom nepotrebných priestorov a nájomnými zmluvami chce tiež vykryť výdavky vyplývajúce z delimitačného záväzku voči PD Dolné Srnie, kde z pôvodných 14 361 476 Sk z roku 1991 ešte majú splatiť 5 991 349 Sk.

Rok 2003 je považovaný za najhorší za posledných 6 rokov. Neúroda spôsobená suchom a nepriaznivá situácia na trhu s mliekom a mäsom ( výkupná cena 1 l mlieka klesla o 1,45 Sk a bravčového mäsa o 7 Sk) spôsobili pokles tržieb o 2 908 000 Sk. Družstevníci sa i napriek tomu snažili dobrou agrotechnikou, ochranou rastlín a hnojením dosiahnuť vyrovnanie hospodárskeho výsledku. Nepriazeň suchého počasia vyvážila vysoká kvalita sladovníckeho jačmeňa a cukrovej repy, ktoré pomohli zvýšiť tržby.

V roku 2004 bola Slovenská republika prijatá za člena Európskej únie (EU).
Aj PD Bošáca sa muselo v tomto roku vyrovnať s prechodom ekonomiky a financovania na podmienky platné v EU. Tok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa zmenil na jednorazové priame platby.
Zmena dotačnej politiky spolu s nedisciplinovanosťou niektorých odberateľov v platbách robili starosti vedeniu družstva. Vďaka jeho úsiliu, zvýšeným čerpaním úverov a priaznivým výsledkom v pestovaní obilnín, cukrovej repy a krmovín nakoniec dosiahli priaznivý hospodársky výsledok. Do konca roku 2004 sa im podarilo znížiť delimitačný záväzok voči PD Dolné Srnie na 434 734 Sk
(tento dlh sa spláca nielen finančne ale aj službami a materiálom) a vlastníkom pôdy vyplatiť nájom 535 234 Sk.

V roku 2005 dostalo PD z fondov EU 3 815 280 Sk. Táto suma im pomohla pri nákupe strojov. PD v roku 2005 kúpilo traktor MF 6495 v cene 3 568 895 Sk, sejačku Acrod Optima v cene 1 720 000 Sk. Prostriedky EU boli použité na nákup zberacieho vozu krmovín, nastielacieho vozu Kamzik, tlakového čističa.

PD modernizuje a zlepšuje strojový park aj v ďalších rokoch. V roku 2006 nakúpilo kosačku, obracač krmovín, cisternu, osobné auto, kŕmny voz – spolu v hodnote 2 938 021 Sk. V roku 2007 kombajn, smyk , investovalo do rekonštrukcie hnojnej koncovky, do opravy budovy UOS a kúrenia. V roku 2007 opravilo strechu skladu obilia, strechu kôlne na seno, žľaby poľného hnojiska, silážne žľaby a administratívnu budovu. Pre modernizáciu a zlepšovanie strojového parku nakúpilo v roku 2008 zhrňovač krmovín, výdajný stojan na naftu, solárny kolektor, sejačku, závitový dopravník a vysokozdvižný vozík.

PD v rokoch 2008, 2009 sa musí prekonať aj problémy spôsobené nezáujmom vlády a spoločnosti o poľnohospodársku výrobu. Neúmerný medziročný nárast cien vstupov do výroby ( hnojív, chemických prostriedkov, nafty, elektrickej energie, plynu ) a rapídny pokles výkupných cien mlieka, býkov, ošípaných, obilnín zapríčinilo, že tržby družstvom vyrobených produktov nedosahujú ani 50 % nákladov výroby.

V roku 2011 dochádza k zmene predsedu družstva. Doterajší predseda Ing. Dušan Holenda odchádza do dôchodku a na jeho miesto nastupuje Ing. Vladimír Králik.

Posledný prenajímateľ bitúnku Hubert Hathauser v roku 2009 končí celkom prevádzku bitúnku. V roku 2012 PD čerpá fondy vo výške 150 000 EUR a dáva znova bitúnok do prevádzky.