Rastlinná produkcia je realizovaná na celkovej výmere 1333,29 hektárov (rok 2020) z čoho orná pôda predstavuje 811,35 ha. Orná pôda je využívaná v plnej miere pre moderné osevné postupy s pravidelným striedaním plodín.
rastlinna vyroba
Štruktúra využitia pôdneho fondu je nasledovná:

  • Rozloha obhospodarovanej ornej pôdy umožňuje vyvážené striedanie plodín bez narušenia kontinuity produkcie a tým dosahuje podnik veľmi stabilnú štruktúru produkcie. Túto stabilitu oceňujú najmä odberatelia, a tým si podnik vybudoval veľmi dobré dlhodobé odbytištia produkcie.
  • Osevný postup je zameraný na plánované striedanie plodín na celej výmere. Poľnohospodárske družstvo Bošáca uplatňuje skrátený osevný postup.
  • Tento osevný postup vyžaduje primerané hnojenie. Striedanie plodín je najvýznamnejším intenzifikačným opatrením na udržiavanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy a úrod poľnohospodárskych plodín. Striedaním plodín sa obmedzí rozvoj škodlivých činiteľov a zvyšuje sa celková efektívnosť rastlinnej výroby.


Stručný opis rastlinnej výroby:

Podnik sa snaží zabezpečovať kvalitnú produkciu jednotlivých komodít, pričom dodržiava technologické, výrobné parametre a normy podľa platnej legislatívy. Vo výrobných procesoch rastlinnej výroby sa prvotná kontrola vykonáva prostredníctvom zodpovedných pracovníkov firmy. Jednotlivé technologické postupy pestovania poľných kultúr zabezpečujeme v súlade s platnými metodikami a zásadami správnej farmárskej praxe s cieľavedomým využívaním intenzifikačných faktorov, či už agrotechniky, genetického materiálu, ochrany rastlín, výživy a hnojenia rastlín a to za účelom zvyšovania úrodnosti pôdy, jej schopnosti produkovať úrody cestou efektívneho využívania všetkých zdrojov výživy a zlepšovateľov pôdnych vlastností.

View the embedded image gallery online at:
http://www.pdbosaca.sk/rastlinna-produkcia#sigProIdd06067d607